O Fundacji

Zadaniem Fundacji jest podniesienie świadomości i zwiększenie zaangażowania samorządowych i publicznych instytucji, przy ścisłej współpracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, w zwalczaniu zjawiska kradzieży i dewastacji infrastruktury.

Milionowe straty w wyniku kradzieży infrastruktury

100 milionów rocznie to tylko szacunkowe straty, które ponoszą branże kolejowa, telekomunikacyjna i energetyczna w związku z narastającą falą kradzieży i dewastacji infrastruktury. Rzeczywiste straty dla gospodarki i społeczeństwa są wielokrotnie wyższe.

Powstała fundacja do walki ze złodziejami kabli

Netia, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej, Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu, Orange Polska, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (zrzeszające przedstawicieli branży energetycznej) w dniu 10 grudnia powołują Fundację, której celem będzie podjęcie i prowadzenie działań zmierzających do ograniczenia i przeciwdziałania kradzieży i dewastacji infrastruktury.

Razem przeciw kradzieży i dewastacji infrastruktury

23 sierpnia z inicjatywy trzech urzędów regulacyjnych: Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Urzędu Regulacji Energetyki oraz Urzędu Transportu Kolejowego podpisano Memorandum w sprawie współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku kradzieży i dewastacji infrastruktury.   Celem Memorandum jest podjęcie i prowadzenie wspólnych działań zmierzających do ograniczenia i przeciwdziałania kradzieżom i dewastacji urządzeń infrastruktury technicznej, przewodów oraz urządzeń telekomunikacyjnych, energetycznych i kolejowych. Inicjatorami porozumienia są: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Pani Magdalena Gaj, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Pan Marek Woszczyk oraz Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Pan Krzysztof Dyl, natomiast na prawach sygnatariuszy Memorandum podpisują przedsiębiorcy, organizacje i izby gospodarcze z sektorów: telekomunikacyjnego, energetycznego oraz transportu kolejowego. W ramach Memorandum sygnatariusze zobowiązują się do podjęcia wspólnych działań w zakresie podniesienia świadomości Polaków, a także poprawy współdziałania instytucji publicznych, organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania i zwalczania zjawiska kradzieży oraz dewastacji infrastruktury. Wspólna kampania społeczna ma na celu zwiększenie zaangażowania mieszkańców, tak aby wiedzieli, że w takich przypadkach warto i należy reagować, aby nie narażać innych na zagrożenie. Jednocześnie kampania ma na celu uświadomienie pozaekonomicznych skutków tego zjawiska. Sygnatariusze w harmonogramie kampanii zaplanowali spotkania i konsultacje z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości oraz organów ścigania, podczas których najważniejsze będzie doskonalenie procedur i metod działania. Pozwolą one zminimalizować negatywne skutki tego zjawiska, skutecznie wykrywać i karać sprawców, m.in. dzięki podniesieniu rangi pozaekonomicznych czynników związanych z kradzieżą i dewastacją infrastruktury telekomunikacyjnej, energetycznej oraz kolejowej. Więcej informacji – wydarzenie na portalu społecznościowym Facebook>>> Telekomunikacja Od kilku lat zjawisko kradzieży kabli telekomunikacyjnych osiąga niespotykaną skalę w wymiarze ogólnopolskim. Skutki kradzieży i dewastacji powodują realne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, jak również zakłócenia w korzystaniu z usług telekomunikacyjnych dla wielu przedsiębiorstw i instytucji....