Memorandum zainicjowane przez URE, UKE i UTK w katalogu działań objętych rządowym programem „Razem bezpieczniej”

29 października 2013 r. działania prowadzone w ramach zainicjowanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Regulacji Energetyki oraz Urząd Transportu Kolejowego zostały włączone do katalogu działań realizowanych w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i zachowań aspołecznych „Razem bezpieczniej”.

 Celem zawartego w sierpniu 2012 roku Memorandum jest podjęcie i prowadzenie wspólnych działań zmierzających do ograniczenia i przeciwdziałania kradzieżom i dewastacji urządzeń infrastruktury technicznej, przewodów oraz urządzeń telekomunikacyjnych, energetycznych i kolejowych.

Inicjatorami porozumienia są: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Pani Magdalena Gaj, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Pan Marek Woszczyk oraz Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Pan Krzysztof Dyl, natomiast na prawach sygnatariuszy Memorandum podpisują przedsiębiorcy, organizacje i izby gospodarcze z sektorów: telekomunikacyjnego, energetycznego oraz transportu kolejowego.

Problem uciążliwości, jakie niesie ze sobą dla społeczeństwa przestępczość pospolita spowodował, iż w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji opracowano Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań program pn. „Razem bezpieczniej”, który został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 18 listopada 2006 roku. Program łączy działania Policji, administracji rządowej i samorządowej oraz partnerów społecznych, zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jednym z podstawowych założeń programu jest przekonanie obywateli do nawiązania trwałego, stałego, naturalnego partnerstwa z Policją oraz innymi instytucjami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

„Razem bezpieczniej” – opis programu

Na podstawie aktualnej wiedzy o stanie i poczuciu bezpieczeństwa w programie „Razem bezpieczniej” określono obszary działania i kierunki aktywności zaangażowanych podmiotów. Jednym z jego podstawowych założeń jest poprawa bezpieczeństwa powszechnego, a w tym przekonanie obywateli do nawiązania trwałego, stałego, naturalnego partnerstwa z Policją oraz innymi instytucjami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Program ma charakter rządowy, a zatem jego realizacja obejmuje nie tylko działania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ale również pozostałych resortów, zaangażowanych w prace na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa, a także działania administracji samorządowej i instytucji pozarządowych.

* * *

Razem przeciw kradzieży i dewastacji infrastruktury

Straty w skali kraju na odbudowanie zniszczonej infrastruktury telekomunikacyjnej, energetycznej i kolejowej w 2012 roku to blisko 65 milionów złotych.

Kradzieże i dewastacje linii telefonicznych, infrastruktury kolejowej oraz linii energetycznych, powodują bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców. Negatywnie odbijają się na życiu codziennym Polaków. Efektem tych działań są, przerwy w dostawie energii elektrycznej, utrudnienia w transporcie kolejowym, przerwy w łączności telekomunikacyjnej.

Memorandum w sprawie przeciwdziałania kradzieżom i dewastacji infrastruktury, to inicjatywa trzech urzędów regulacyjnych; Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Urzędu Regulacji Energetyki i Urzędu Transportu Kolejowego, która połączyła przedsiębiorców z sektorów telekomunikacyjnego, energetycznego i kolejowego. 29 października 2013 r. projekt łączący reprezentantów trzech sektorów technologicznych został włączony do katalogu działań realizowanych w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i zachowań aspołecznych pod nazwą „Razem bezpieczniej”.

Memorandum jest inicjatywą otwartą – zachęcamy do podejmowania wspólnych działań na rzecz ograniczenia kradzieży i przeciwdziałania dewastacji infrastruktury.