5 lat wspólnej walki z kradzieżami infrastruktury

Z okazji przypadającej w tym roku piątej rocznicy podpisania Memorandum w sprawie współpracy na rzecz przeciwdziałania kradzieży i dewastacji infrastruktury, 2 października w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca dotychczasową działalność porozumienia. Spotkanie było także okazją do sformułowania i przedyskutowania dalszych zamierzeń i planów na przyszłość.

Dla przypomnienia – Memorandum to podjęta w sierpniu 2012 r. inicjatywa trzech urzędów regulacyjnych: Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Urzędu Regulacji Energetyki i Urzędu Transportu Kolejowego do której na prawach sygnatariuszy mogą przystąpić przedsiębiorcy, organizacje i izby gospodarcze z sektorów: telekomunikacyjnego, energetycznego oraz transportu kolejowego. Działania podejmowane w ramach Memorandum – zawartego 23 sierpnia 2012 r. z inicjatywy Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Urzędu Regulacji Energetyki oraz Urzędu Transportu Kolejowego – systematycznie przyczyniają się do zmniejszenia zjawiska kradzieży i dewastacji urządzeń infrastruktury technicznej, przewodów oraz urządzeń telekomunikacyjnych, energetycznych i kolejowych w Polsce.

U źródeł inicjatywy leżała rosnąca skala kradzieży i dewastacji infrastruktury technicznej, Co istotne, zjawisko to poza wymiarem ekonomicznym ma równie ważny aspekt związany z bezpieczeństwem. Kradzieże i dewastacje linii energetycznych, telefonicznych czy trakcji powodują bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców, a także uciążliwe przerwy w dostawach energii elektrycznej, opóźnienia pociągów czy odcięcie od Internetu i innych usług telekomunikacyjnych.

Jubileuszowa Konferencja stała się znakomitą okazją do debaty pomiędzy Sygnatariuszami oraz zaproszonymi gośćmi na temat szeroko rozumianych działań zmierzających do zapobiegania kradzieżom i dewastacji infrastruktury, a także miejscem rozważań o obszarach współpracy z instytucjami i organami państwowymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo obywateli, zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym.

Krzysztof Dyl, wiceprezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, podkreślił, że 5 lat Memorandum to istotny krok naprzód w walce ze złodziejami infrastruktury, co odzwierciedlają dane zawarte w „Raporcie o skali incydentów kradzieży i dewastacji infrastruktury telekomunikacyjnej, energetycznej i kolejowej za 2016 r.” Jednak wspólne działania mają na celu nie tylko zmniejszanie liczby kradzieży, ale także są to działania prewencyjne.

Kamil Wilde, wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego zauważył, że konsekwencją kradzieży i dewastacji infrastruktury kolejowej są awarie i usterki, które znacząco obniżają bezpieczeństwo transportu kolejowego, powodują także uciążliwe dla podróżnych opóźnienia pociągów.

Maciej Bando, prezes Urzędu Regulacji Energetyki podziękował wszystkim zaangażowanym stronom w tym w szczególności PTPiREE, które aktywnie uczestniczy w pracach Memorandum od samego początku.

Podczas konferencji podsumowano także doświadczenia krajowe i zagraniczne w walce z kradzieżami. Przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji omówił realizację programu rządowego „Razem bezpieczniej”, do którego włączone jest także Memorandum.

Dotychczasowe przedsięwzięcia podejmowane w Memorandum w ciągu ostatnich pięciu lat podsumowali także Przewodniczący Memorandum – Tomasz Karamon (Orange), przewodnicząca Zespołu ds. Komunikacji – Katarzyna Kobiesz (Orange), przewodniczący Zespołu ds. Dobrych Praktyk – Piotr Kończarek (Orange) natomiast działalność powołanej w 2013 r. przy Memorandum Fundacji na rzecz przeciwdziałania kradzieży i dewastacji infrastruktury omówiła Prezes, mec. Katarzyna Zalewska-Wojtuś (PTPiREE).

Podczas panelu dyskusyjnego zjawisko kradzieży i dewastacji sieci, w szczególności telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej widziane z perspektywy Policji zaprezentował ekspert Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, kom. Arkadiusz Walendowski, natomiast działania w zakresie zwalczania tego zjawiska w przypadku infrastruktury kolejowej omówił przedstawiciel Komendy Głównej Służby Ochrony Kolei – starszy inspektor Arkadiusz Szpoton.

Sytuację na rynku skupu metali, w szczególności prowadzone praktyki i programy mające na celu przeciwdziałanie kradzieżom oraz ocenę ich skuteczność przedstawił Członek Zarządu Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyclingu, Marek Suchowolec.

O najczęściej kradzionych czy dewastowanych elementach infrastruktury sieciowej oraz o działaniach wzmacniających walkę z tym procederem mówili reprezentanci przedsiębiorstw – właścicieli infrastruktury. Perspektywę sektora energetycznego nakreślił Sebastian Grzelka (ENERGA-OPERATOR), specyfikę branży telekomunikacyjnej przybliżył natomiast Piotr Kończarek (Orange).

Podczas panelu poruszono również kwestie związane z regulacjami prawnymi w kontekście kradzieży i dewastacji infrastruktury m.in. podczas wystąpienia mec. Przemysława Kałka z kancelarii Radzikowski Szubielska i Wspólnicy omawiającego precedensową uchwałę Sądu Najwyższego z 26 lipca 2017 r. (w sprawie o sygn. akt III CZP 30/17), która prawdopodobnie zmieni układ sił w przypadku spraw dotyczących infrastruktury energetycznej, kolejowej oraz telekomunikacyjnej. Treść uchwały: „Prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiony w ruch za pomocą sił przyrody nie odpowiada za szkodę wyrządzoną przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, jeżeli istnieją podstawy do przyjęcia, że szkoda nastąpiła z wyłącznej winy osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności, choćby osoba ta nie została zidentyfikowana (art. 435 k.c.).” Konsekwencją tego poglądu SN jest zniesienie z przedsiębiorstw napędzanych siłami natury obowiązku indywidualizacji sprawców zniszczeń ich infrastruktury.

Podsumowaniem dotychczasowych 5 lat współpracy a zarazem, jak należy mieć nadzieję, dobrym zastrzykiem energii do kolejnych wspólnych działań w ramach Memorandum był jubileuszowy tort, którym zakończyła się jubileuszowa Konferencja.

Memorandum: Raport o skali incydentów kradzieży i dewastacji infrastruktury telekomunikacyjnej, energetycznej i kolejowej za 2016 r.